Aranżacja wnętrz
Architektura i aranżacja wnętrz

Posts Tagged ‘domki bez pozwolenia’

Zastosowanie betonu lekkiego

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Zastosowanie betonu lekkiego w celu zmiany rozkładu sił wewnętrznych w konstrukcji. Kształtowanie pola sił wewnętrznych i przemieszczeń drogą lokalnych zmian cech materiałowych Jak wynika z poprzednich rozważań, projektowanie całych konstrukcji nośnych z lekkiego betonu napotyka pewne ograniczenia. Może istnieć jednak taka forma jego zastosowania, która otwiera szerokie możliwości. W ustrojach hiperstatycznych możemy wpływać na pole sił wewnętrznych i nadawać mu postać pozwalającą na korzystne ukształtowanie konstrukcji w dostosowaniu do istniejących warunków terenowych. Tak na przykład stosowaniem skosów i zwiększenie momentu bezwładności nad podporami belki ciągłej można odciążyć przekroje przęsłowe mostu i zmniejszyć jego ugięcia. Nie zawsze jednak zastosowanie skosu podporowego jest możliwe. W pewnych warunkach, ze względu na ograniczenia konstrukcyjne, estetykę rozwiązania, czy wreszcie w celu dążenia do prostoty wykonawstwa chcemy zachować stałą wysokość ustroju bądź zminimalizować wielkość skosu. Zmianę sztywności czy zwiększenia efektu skosu można uzyskać wtedy przez zróżnicowanie modułów odkształcalności podłużnej betonu. W przypadku zastosowania konstrukcji mieszanej beton zwykły – beton lekki pojawia się wiele pozytywnych cech. Zewnętrznie ustrój sprawia wrażenie wykonanego z jednolitego materiału, a spadek modułu sprężystości nie pociąga za sobą zmniejszenia naprężeń dopuszczalnych, co ułatwia konstruowanie, dobór zbrojenia i lepsze wykorzystanie przekroju. Stosowanie konstrukcji mieszanej w mostach belkowych i ustrojach powierzchniowych Stosunkowo łatwo można zanalizować wpływ zmiany materiału na długości ciagłego mostu belkowego. Zmniejszenie ciężaru konstrukcji następuje w miejscach, gdzie jest to najbardziej skuteczne (w pobliżu przęseł, stosowanie zaś wzmocnionych partii przypodoprowych niweluje niekorzystne zjawisko dużych ugięć. Obliczenia statyczne ustrojów ciągłych wykonane w dwu wariantach, wykazały prócz ogólnego zmniejszenia momentów od ciężaru stałego (przy przejściu od ustroju jednorodnego do mieszanego również i redystrybucję mometów. Można ocenić, że zmiana rodzaju betonu pod względem sztywności jest równoważna ok. 25 procentowej zmianie wysokości przekroju. Porównanie ugięć belki przedstawiono na przykładzie mostu pięcioprzęsłowego z betonu zwykłego i mieszanego . Ugięcia, które w konstrukcji wykonanej tylko z betonu lekkiego byłyby o 20 do 30 % za duże, w przypadku ustroju mieszanego zmalały do dopuszczalnych. [więcej w: domki bez pozwolenia, domek narzędziowy, domki holenderskie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘domki bez pozwolenia’

Zastosowanie betonu lekkiego

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W prostych mostach płytowych – jakościowy charakter wpływu stosowania konstrukcji mieszanej jest taki, jak w mostach belkowych. Nowe zagadnienia i nowe możliwości pojawiają się w przypadku mostów płytowych o dowolnym kształcie w planie. Dotychczas w ustrojach takich w ogóle rzadko uciekano się do różnicowania wysokości ustroju płytowego, nie mówiąc już o różnicowaniu cech materiałowych. Na przeszkodzie stały tu głównie trudności związane z obliczaniem statycznym takiego ustroju i brakiem sposobów uwzględnienia wpływów lokalnych zmian sztywności. Zastosowanie metody elementów skończonych pozwala usunąć tę przeszkodę. Ustroje płytowe są stosowane w warunkach wymagających osiągania minimalnej wysokości konstrukcyjnej. Stąd też sposób zmiany sztywności drogą zmiany modułu sprężystości tutaj właśnie może mieć szczególnie duże zastosowanie. Bardzo trudne warunki terenowe i konieczność dostosowania mostu do charakterystycznego krajobrazu uzdrowiska, na którym ma być budowany – spowodowały konieczność zaprojektowania jednoprzęsłowego mostu w skosie i w łuku poziomym, o rozpiętości wzdłuż osi 42,0 m, wysokości płyty 0,9 m. Zaproponowano koncepcję ustroju płytowego z lekkiego betonu, obustronnie utwierdzonego w przyczółkach. Duży skos płyty spowodował, że :mocno uaktywnił się kierunek wzdłuż przekątnej głównej, łączącej rozwarte naroża płyty. W sąsiedztwie tych naroży wystąpiły gwałtowne spiętrzenia momentów utwierdzenia . Przejście na be- ton zwykły w sąsiedztwie naroży ostrych pozwoliło dla tych samych ugięć i momentów w środku pola uzyskać zwiększoną o 2 m wzdłuż przekątnej głównej rozpiętość. Moment utwierdzenia był tu jeszcze o ok. 10 % mniejszy od momentu w poprzednim przypadku . Łagodzenie efektu naroża rozwartego jest niewątpliwie zagadnieniem ważnym i celowe byłoby wykonanie dalszych szczegółowych analiz w celu ustalenia najkorzystniejszego rozmieszczenia pól betonu lekkiego i zwykłego. Wnioski Dotychczasowe doświadczenia z budowy mostów z betonu lekkiego są pozytywne. Szersze rozpowszechnienie tego materiału jest uzasadnione technicznie i ekonomicznie. Konieczne jest jednak równoczesne rozwijanie badań w celu wyjaśnienia problemów związanych z kształtowaniem sztywności ustroju nośnego i ugięciami oraz niektórych aspektów technologicznych. Zwłaszcza obiecujące wydają się być działania zmierzające do porządkowania sił wewnętrznych w ustroju nie tylko przez zmianę uzbrojenia lecz również drogą zmiany cech betonu na długości przęsła. Jest to możliwe nawet przy zachowaniu – wygodnego ze względów technologicznych – stałego przekroju konstrukcji nośnej. [patrz też: domki bez pozwolenia, domek narzędziowy, domki holenderskie ]

Comments Off

« Previous Entries